Regulamin

 

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, czyli „RODO”, „ORODO”, czy „GDPR”

Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy prowadzony jest pod adresem

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 3. Sprzedawcą jest J and A Justyna Rohde, ul. Smocza, nr 20b, lok. 1, 70-731 Szczecin , numer NIP 9552162343 , numer REGON 363226510 , adres korespondencyjny Justyna Rohde ul. Smocza 20b/1 70-731 Szczecin

 4. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.

 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

 7. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

Zamówienia.

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.

 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 5. Po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia i braku płatność za zakupiony towar, zamówienie zostaje anulowane.

 

Płatności.

 1. Dostępne formy płatności:

 • Przelew na konto bankowe

 • Płatności Shoper

 1. Ceny przesyłek określa cennik dostawy.

 2. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za towar i ew. przesyłkę.

 3. Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT), jeżeli z opisu produktu nie wynika inaczej i nie obejmują kosztu wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.

Reklamacje.

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w regulaminie.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Smocza 20b/ 70-731 Szczecin
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail naklejken.machen@gmail.com
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Reklamacja powinna zostać wysłana w formie elektronicznej na adres email: naklejken.machen@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Justyna Rohde ul. Smocza 20b/1 70-731 Szczecin 

Reklamacja powinna zawierać:

 1. a) Określenie reklamowanego produktu

  b) Określenie stwierdzonych wad

  c) Żądania klienta w związku z reklamacją

 2. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

 3. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 4. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 

Odstąpienie od umowy.

 1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru przesyłki.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować właściciela sklepu o tym fakcie np. drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

 5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

 

Postanowienia końcowe.

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

  2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

  3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

  4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu na adres naklejken.machen@gmail.com w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

  5. Wszystkie logotypy, znaki firmowe i handlowe na naszych aukcjach używane są jedynie w celach informacyjnych.

   Złożenie zamówienia poprzez stronę www jest równoznaczne z tym, że Kupujący / Zleceniodawca usługi posiada pełne prawa

   do zlecenia wykonania danego znaku firmowego, logotypu, znaku handlowego przedstawionego w opisie aukcji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl